โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ได้จัดโครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เน้นประชาชนที่ไม่มีงานทำ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้กำลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่มีงานทำ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส หลักสูตรที่เปิดสอนมี ๔ รายวิชา คือ ศิลปะการต่อผ้างานควิลท์ ด้วยมือ การประกอบอาหารไทย เค้กและไอศกรีมเพื่อธุรกิจ และช่างจัดดอกไม้ การฝึกอบรมอาชีพอบรมเฉพาะเสาร์ – อาทิตย์ และได้เริ่มอบรมไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7