รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา (โควตา) ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้จัดให้มีการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา (โควตา) ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และมีการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
Contact Name