โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง“Fix it center” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง “Fix it center” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีการบริการวิชาชีพระยะสั้น ๑๐๘ อาชีพ นิทรรศการผลงานนักเรียน นักศึกษา ประเภทวิชาศิลปกรรม และการประกวดวาดภาพ Drawing เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานพิธีเปิด นายไชยสิทธิ์ ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่แก้ววิทยาและนางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9