ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓๓ ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จำกัด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓๓ ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จำกัด มีการจับรางวัลจากร้านสหกรณ์วิทยาลัยฯ และมีการมอบเกียรติบัตรให้กับกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละดีเด่นและสมาชิกดีเด่นด้านสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7