งานสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และสัมมนาการจัดการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู จัดงานสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และสัมมนาการจัดการเรียน การสอนนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อวันศุกร์ ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5