นิทรรศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้จัดนิทรรศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งกิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการทางการวิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้ พัฒนากระบวนการคิด และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีความเชื่อในหลักการ เหตุผล ความรู้ และความจริงที่พิสูจน์ได้ อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9