โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ร่วมกับสถานประกอบการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ร่วมกับสถานประกอบการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7