โครงการสัมมนาการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจในรูปแบบ ขั้นตอน และกระบวนการจัดการศึกษาโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาในงานอาชีพ ซึ่งในงานได้เชิญสถานประกอบการมาร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมซันธาราเวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจาก นางสุปรียา ลำเจียก ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เป็นประธานในพิธีเปิดงานและบรรยายพิเศษ

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9