โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งครอบคลุม ๔ ภารกิจหลัก ในด้านการยกระดับชุมชน ด้านการให้บริการซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์ ด้านพัฒนาสุขอนามัย และด้านยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ลดรายจ่าย ยืดอายุใช้งานของเครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะชนิดต่างๆ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน อีกทั้งมีการบริการวิชาชีพระยะสั้น ๑๐๘ อาชีพ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจากนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9