กิจกรรมวันตรุษจีน (Chinese New Year) ประจำปี ๒๕๕๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมวันตรุษจีน (Chinese New Year) ประจำปี ๒๕๕๘ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสอดคล้องกับการเรียน การสอน ทางด้านภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน เพื่อให้มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนาภาษาต่างประเทศ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้น เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6