โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในงานมีการบริการวิชาชีพระยะสั้น ๑๐๘ อาชีพ นิทรรศการผลงานนักเรียน นักศึกษา ประเภทวิชาศิลปกรรม และการประกวดวาดภาพ Drawing เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ ชนะสงสารวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานพิธีเปิด นายสุพจน์ พลหาญผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ ชนะสงสารวิทยา และนางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9