โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการทำงานเชิงระบบมุ่งสู่คุณภาพของบุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการทำงานเชิงระบบมุ่งสู่คุณภาพของบุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9