ตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เห็นความสำคัญของสุขภาพร่างกายของนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี รู้จักดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอและห่างไกล ยาเสพติด จึงได้จัดโครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9