วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

CVC-CHA Channel

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2567 (Hot Kitchen) พร้อมชุดควบคุมการเกิดอัคคีภัย
New
2024-07-11
 ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) (Hot Kitchen) พร้อมชุดควบคุมการเกิดอัคคีภัย
New
2024-07-11
 ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อ จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (Hot Kitchen) พร้อมชุดควบคุมการเกิดอัคคีภัย
New
2024-07-11
 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (Hot Kitchen) พร้อมชุดควบคุมการเกิดอัคคีภัย
New
2024-07-11
 ประกาศ ราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อน (Hot Kitchen) พร้อมชุดควบคุมการเกิดอัคคีภัย
New
2024-07-11
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ(ชุดปฎิบัติการครัวเบเกอรี่) 2024-07-11
 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ชุดปฎิบัติการครัวเบเกอรี่) 2024-06-26
 ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) 2024-06-26
 ประกาศ ประกวดราคาเบเกอรี่ 2024-06-26
 คุณลักษณะชุดปฏิบัติการครัวเบเกอรี่ 2024-06-26
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา