วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
New
2020-03-09
 เรื่องประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหารแบบที่2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
New
2020-03-09
 งดการจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
New
2020-03-05
 เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2020-03-02
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตร CEFR ระบบมัลติมีเดีย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็๋กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2020-03-02
 ประกวดราคาซื้อโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-02-24
 เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหารแบบที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ด้วยวิธี(e-bidding) (3) 2020-02-18
 เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหารแบบที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ด้วยวิธี(e-bidding) (2) 2020-02-18
 เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหารแบบที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ด้วยวิธี(e-bidding) (1) 2020-02-18
 เรื่องการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหาร วิทยาลัยอาชัวศึกษาฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3) 2020-02-18
24
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา