วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๔๘๑ บนเนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๘๙ ตารางวา ในนามโรงเรียนประถมช่างทอผ้าโดยได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม ๖ ไร่ ๒ งาน ๓๔.๒๒ ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๔ ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ ๒๔๐๐๐ โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราได้จัดตั้งเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๑ โดย กรมอาชีวศึกษาร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทราได้เปิดโรงเรียนประถมช่างทอผ้า มีนายเสียง จันทรวราฑิตย์ เป็นครูใหญ่การเรียนการสอนได้ดำเนินการและเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับ ดังนี้
พ.ศ. ๒๔๘๗ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเย็บเสื้อผ้ารับผู้สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เข้าเรียนหลักสูตรช่างเย็บเสื้อผ้าจบแล้วได้ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น
พ.ศ. ๒๔๙๑ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างสตรีฉะเชิงเทราเปิดสอน
      - ประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น(ม.๓)
      - ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๖)
      - ประโยคมัธยมศึกษาชั้นสูง(เรียนต่อจาก ม. ๖ อีก ๓ ปี)
พ.ศ. ๒๕๐๗ โรงเรียนการช่างสตรีฉะเชิงเทราเข้าอยู่ในโครงการยูนิเซฟเปิดสอน ๔ แผนกคือ
      - แผนกวิชาผ้าและการตัดเย็บ
      - แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
      - แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
      - แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม(ไม้,หนัง,ทอ)
พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้รับเงินงบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้สร้าง
      อาคารเรียนและห้องพยาบาล (อาคาร ๒) มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น
พ.ศ. ๒๕๑๖ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๑๙ โรงเรียนอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรารวมกับโรงเรียนการช่างฉะเชิงเทราได้รับการยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๑ ตุลาคม๒๕๑๙ (เดิม) เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราวิทยาเขต ๒ โดยขยายการศึกษาถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเปิดสอน ๒ คณะวิชาได้รับเงิน งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้สร้างอาคารเรียนและสำนักงานคณะบริหารธุรกิจ (อาคาร ๓) มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๒๐ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
พ.ศ. ๒๕๒๑ เปิดสอนระดับ ปวช. ๒๐ หลักสูตร ๑ ๑/๒ ปี
พ.ศ. ๒๕๒๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราวิทยาเขต ๒ แยกวิทยาเขตเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๒๕ เปิดสอนระดับ ปวส.
      ๑. สาขาวิชาเลขานุการ
      ๒. สาขาวิชาการบัญชี
พ.ศ. ๒๕๒๖ เปิดสอนระดับ ปวช. เพิ่มเติม เป็น ๔ ประเภทวิชา
      ๑. สาขาวิชาพณิชยการ
      ๒. สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
      ๓. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
      ๔. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
      และได้รับเงินงบประมาณ ๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้สร้างอาคาร
      เรียนและปฏิบัติการ (อาคาร ๑) มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ชั้น ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๒๗ เปิดสอนระดับ ปวช. เพิ่มเติม
      ๑. สาขาวิชาการบัญชี
      ๒. สาขาวิชาเลขานุการ
      ๓ สาขาวิชาการขาย
เปิดสอนระดับ ปวส. เพิ่มเติม
      ๑.สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
      ๒. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
      ๓. สาขาวิชาการตลาด
      ๔. สาขาวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศ
เปิดสอนระดับ ปวท. เพิ่มเติม
      ๑. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
      ๒. สาขาวิชาการบัญชี
พ.ศ. ๒๕๒๙ เปิดสอนระดับ ปวท. เพิ่มเติม
      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๓๐ เปิดสอนระดับ ปวส. เพิ่มเติมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (แทนแผนกวิชาธุรกิจการค้าต่างประเทศซึ่งไม่มีนักศึกษาสมัครเข้าเรียน) ได้รับเงินงบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สี่ล้านบาทถ้วน) และใช้เงินบำรุงการศึกษามาสมทบ ๒,๕๑๐,๘๔๑ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๕๑๐,๘๔๑ บาท (หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ให้สร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์และสานักงาน (อาคาร ๔) มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ชั้น ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับเงิน ๑๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
(เงินงบประมาณ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงินบำรุงการศึกษา ๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท) ให้สร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะศิลปกรรม (อาคาร ๕) มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ ชั้น ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๓๗ เปิดสอนระดับ ปวช. เพิ่ม ๑ แผนก แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ได้รับเงินงบประมาณ ๑๖,๖๕๐,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้สร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ
คณะคหกรรมศาสตร์ (อาคาร ๖) มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ ชั้น ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๓๙ เปิดสอนระดับ ปวช. อาชีวศึกษาระบบทวิภาค สาขาวิชาการโรงแรม
พ.ศ. ๒๕๔๐ เปิดสอนระดับ ปวส. ภาคสมทบ
      เปิดสอนระดับ ปวช. อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
พ.ศ. ๒๕๔๓ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาพาณิชยศิลป์
      เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ม.๖)
พ.ศ. ๒๕๔๔ เปิดสอนระดับ ปวช. (ทวิภาคี) สาขาธุรกิจอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๖ เปิดสอนระดับ ปวส. (ทวิภาคี) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (เบเกอรี่)
พ.ศ. ๒๕๔๗ เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
      เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางจัดการศึกษาวิชาชีพที่ทันสมัย เพื่อผลิตก าลังคนคุณภาพใน ศตวรรษที่ 21

พันธกิจ
๑. เพื่อยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งระบบบริหารงานคุณภาพและการจัดการ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุงชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
๒. เพื่อพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ อย่างหลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
๓. เพื่อผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีที่มี
สมรรถนะวิชาชีพเชี่ยวชาญ มีทักษะในสตวรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ และกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและ
พลโลก

เป้าประสงค์ (Goal)

      ๑. เพื่อยกระดับคุณภาพวิทยาลัยในทุกด้าน ทั้งระบบบริหารงานคุณภาพและการจัดการ ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท านุบ ารุงชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
      ๒. เพื่อพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างหลากหลายตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
      ๓. เพื่อผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีที่มี สมรรถนะวิชาชีพเชี่ยวชาญ มีทักษะในสตวรรษที่ 21 สอดคล้องระบบเศรษฐกิจของประเทศ และกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน เป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก

ปรัชญาของวิทยาลัย

       “ทักษะดี คุณธรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี มีมาตรฐานสากล”

อัตลักษณ์ของวิทยาลัย

       “เป็นคนดี มีทักษะสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม”

เอกลักษณ์ของวิทยาลัย

       “วิชาชีพเชี่ยวชาญ บริการเป็นเลิศ”

ค่านิยม CHANGE

(Collaboration, Hospitality, Attitude , Nationalist , Green , Excellence)

ที่ตั้ง และภูมิทัศน์

154 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมิอง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

เพลงมาร์ช

เป้าประสงค์ที่ ๓ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี

สีประจำวิทยาลัย

สีแสด สีน้ำเงิน
           

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

ต้นลีลาวดี

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ

พระพุทธรูปประจำวิทยาลัย
เจดีย์หน้าวิทยาลัย
ศาลเจ้าที่

การเดินทาง

พิกัดบน Google Map :