วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) การซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
New
2015-06-15
 ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)
New
2015-06-15
 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา
New
2015-06-12
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
New
2015-06-08
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิด เขื่อนจุฬาภรณ์
New
2015-05-11
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (รอบ๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 2015-04-28
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 2015-04-21
 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 001/2558 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ ฯ 2015-04-17
 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตรโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2015-04-17
 ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม จำนวน ๑ หลัง 2015-04-09
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา