วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา
New
2015-04-07
 สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานครัว
New
2015-04-03
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.๑ และระดับ ปวส.๑ (รอบ ๒)
New
2015-04-02
 ประกาศสอบราคาปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม
New
2015-03-05
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
New
2015-03-03
 สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานครัว 2015-03-03
 สอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา (พิมพ์ดีด) 2015-01-20
 ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 2015-01-14
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) 2015-01-13
 ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ดีด) 2015-01-08
26
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา