วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 รับสมัครลูกจ้างชัวคราว (เจ้าหน้าที่)
New
2016-06-07
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)
New
2016-05-27
 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1 (ความรู้ความสามารถทั่วไป)
New
2016-05-27
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะ
New
2016-05-25
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
New
2016-05-18
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล) 2016-05-10
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ (เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล) 2016-05-02
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 2016-04-25
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2016-03-17
 ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.๑ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระบบทวิภาคี) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 2016-03-07
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา