วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานบริการและเครื่องดื่ม วิทยาลัยอาชีวศึกาาฉะเชิงเทราฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2018-12-14
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏฺบัติการบริการอาหารและเครื่องดื่ม วิทยาลัยอาชีวศึกาาฉะเชิงเทราฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
New
2018-12-14
 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562
New
2018-12-12
 ประกาศรายชื่อนักเรียน(โควตา ) ระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562
New
2018-12-12
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
New
2018-12-12
 ประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องจัดประชุมสัมมนา (ร่าง) 2018-12-11
 ประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องจัดประชุมสัมมนา (ร่าง) 2018-12-11
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 2018-12-09
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-12-09
 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องดื่ม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราฯ ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-11-28
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา