วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation


ติดต่อสถานศึกษา

: 154 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

: 038-511142

: 038-513863

: [email protected]

พิกัดบน Google Map :

หมายเลขติดต่อภายใน

ชื่อห้อง หมายเลขติดต่อ
ห้องพักครูแผนกวิชาสามัญ 114
ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 204
ห้องหลักสูตรฯ_วัดผล_วิชาการ 310
ห้องสมุด 230
ห้องโสตทัศนศึกา 244
ห้องปฏิบัติการขาย/มินิมาร์ท 132
ห้องทวิภาคี 418
ห้องพักครูแผนกผ้าฯ (ชั้น 5) 265
ห้องพักครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 162
ห้องพักครูแผนกวิชาคหกรรมทั่วไป(ชั้น 3) 163
ห้องพักครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 243
ห้องพักครูแผนกวิชาการตลาด 130
ห้องพักครูแผนกวิชาเลขานุการ 115
ห้องพักครูแผนกวิชาบัญชี 131
ห้องพักครูแผนกวิชาศิลปกรรม (ชั้น 1) 150
ห้องพักครูแผนกวิชาคหกรรมทั่วไป(ชั้น 4) 164
ห้องสวัสดิการและพยาบาล 110
ห้องปกครอง_งานครูที่ปรึกษา 116
ห้องแนะแนว 111
ห้องกิจกรรม 311
ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ 223
ห้องงานอาคารสถานที่ 510
ห้องอาคารเอกสารการพิมพ์ 421
ห้องประชาสัมพันธ์(โต๊ะครู) 401
ห้องประชาสัมพันธ์(OPERATIORS) 0
ห้องงานทะเบียน 414
ห้องการเงิน 413
ห้องบัญชี 412
ห้องงานบริหารทั่วไป_บุคลากร 416
ห้องพัสดุ 612
ห้องยาม 180
ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 202
ห้องครูเวร 181
ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ 222
ห้องฝ่ายวางแผน ฯลฯ 210
ห้องประกันคุณภาพ 210
ห้องเสริมสวย 611
ร้านกาแฟ 170
ห้อง CVC.NET 240
ห้องสหกรณ์ 613

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา