วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร
New
2015-04-21
 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 001/2558 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ ฯ
New
2015-04-17
 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตรโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
New
2015-04-17
 ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม จำนวน ๑ หลัง
New
2015-04-09
 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา
New
2015-04-07
 สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานครัว 2015-04-03
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.๑ และระดับ ปวส.๑ (รอบ ๒) 2015-04-02
 ประกาศสอบราคาปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม 2015-03-05
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2015-03-03
 สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานครัว 2015-03-03
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา