วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

 ข่าวประกาศ & ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายการที่ประกาศ วันทึ่
 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ (SMART CLASSROOM) สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
New
2016-08-19
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
New
2016-08-19
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
New
2016-08-17
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน)
New
2016-08-10
 รับสมัครลูกจ้างชัวคราว (เจ้าหน้าที่)
New
2016-06-07
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ) 2016-05-27
 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1 (ความรู้ความสามารถทั่วไป) 2016-05-27
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะ 2016-05-25
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2016-05-18
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล) 2016-05-10
25
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพจน์ ทองเหลือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

  สื่อการเรียนรู้จากครูผู้สอน

  ลิงค์ภายใน

  ความรู้ทั่วไป

  ลิงค์อื่น ๆ

  การศึกษา