จัดโครงการบริหารความเสี่ยง ๕ ด้าน กิจกรรมรวมพลังสามัคคีสมานฉันท์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการ นายชำนาญ แสงทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการบริหารความเสี่ยง ๕ ด้าน กิจกรรมรวมพลังสามัคคีสมานฉันท์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความสามัคคีและละลายพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาให้มีระเบียบ วินัยและรับผิดชอบมากขึ้น เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ