โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Apps for Education

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Apps for Education ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการจัดการสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตร Mini English Program (MEP) และ English Program (EP) ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการ CVC.Net วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ