กิจกรรม Big Cleaning day ประจำปีการศึกษา ๒๕๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม Big Cleaning day ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สะอาดสวยงาม และเพื่อปลูกฝัง ความมีจิตอาสา ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อความสะอาด ของสภาพแวดล้อม ทั้งภายในวิทยาลัยฯและที่สาธารณะ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ