การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของนักเรียนชั้น ปวช.๒,ปวช.๓ และนักศึกษา ปวส.๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียน ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของนักเรียนชั้น ปวช.๒,ปวช.๓ และนักศึกษา ปวส.๒ เพื่อสร้างสัมพันธภาพ ที่ดี ในการร่วมกันดูแลและร่วมกันหาแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ของนักเรียนร่วมกัน และผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษารับเงินคืนตามนโยบายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงแจ้งผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ความประพฤติ การศึกษาต่อ แนะแนวการประกอบอาชีพ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง และดำเนินการสรรหาผู้ปกครองเครือข่าย เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

SONY DSC