งานปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ ระดับ ปวช. ๑ และ ปวส. ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมจัดงานปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ ระดับ ปวช. ๑ และ ปวส. ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้กฎระเบียบของวิทยาลัยฯ ระเบียบการแต่งกาย การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ การประพฤติ การปฏิบัติตน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การละลายพฤติกรรม เพื่อให้สามารถ อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และมีการบรรยายให้ความรู้ จากหัวหน้างานต่างๆ ให้กับ นักเรียน นักศึกษา มีการกรอกข้อมูล v – cop และไหว้สิ่งศักดิ์ประจำวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ