ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ตามโครงการเตรียมความพร้อม นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระบบทวิภาคี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดงานปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ตามโครงการเตรียมความพร้อม นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระบบทวิภาคี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และได้รับเกียติจาก อาจารย์วิเชียร เนียมน้อม รองผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายและ ความร่วมมือ บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับ นักเรียน นักศึกษา เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชิงเทรา

ข้อมูลภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ ลงข่าวโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ