วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการทำงานเป็นทีม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการทำงานเป็นทีม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยมีวิทยากร คือ นางสาวปวีณวัน จันทรโชติ นางสาววาริน เศษแสนวงศ์ นางสาวกมลพร ฟองจามร และนายเอกพงษ์ สวนสมจิตต์ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท&สปา จังหวัดนครนายก และจัดพิธีมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ๔ ท่าน ดังนี้คือ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ครูเฉิดโฉม สังขนันท์ ครูวัชรินทร์ สุขเจริญและครูยุวดี ตาปนานนท์ และแสดงความยินดี กับครูดุษฎี น้อยใจบุญ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

First Previous