วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕ (ปวส.๑)

           องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จัดโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับ ปวส. ๑ มีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยพระวิทยากร จากวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ และวัดศาลาลำดวน จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และกิจกรรมก้าวทันการเรียนรู้ในทศวรรษที่ ๒๑ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา โดยทีมงานวิทยากร Supersamart

First Previous