วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕

           องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ จัดโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจาก นายธนพัฒน์ เจียรสถิต เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย นางสุรภี กลิ่นขจร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้น ปวช. ๑ และนักศึกษาระดับ ปวส. ๑ มีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยพระวิทยากร จากวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ และวัดศาลาลำดวน จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และกิจกรรมก้าวทันการเรียนรู้ในทศวรรษที่ ๒๑ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา โดยทีมงานวิทยากร Supersamart

First Previous