วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรม CVC ก้าวท้าใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม CVC ก้าวท้าใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อสร้างความตระหนักและปลุกจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา รู้ถึงพิษภัยยาเสพติด หันมาสนใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากขึ้น รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยมีกิจกรรมการมอบรางวัลทุนการศึกษาให้แก่ผู้ชนะ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากการส่งคลิปวิดีโอการออกกำลังกาย กิจกรรมเต้นแอโรบิกแดนซ์ต้านภัยยาเสพติด ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และชมรม To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

First Previous