วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดงานประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อชี้แจงนโยบายดูแลผู้เรียน และวิทยาลัยฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครอง ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาทั้งด้านการเรียนและการป้องกันพฤติกรรมการเบี่ยงเบนเข้าสู่กลุ่มเสี่ยงของผู้เรียน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ลานพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

First Previous