วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดทำชุดการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับกลาง รหัสหลักสูตร ๖๒๕๑๘๒๐๐๑

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดทำชุดการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับกลาง รหัสหลักสูตร ๖๒๕๑๘๒๐๐๑ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสำนักคุรุพัฒนา โดยมีครูผู้เข้าร่วมอบรมจากสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา และได้รับเกียรติจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา อาจารย์สันติ พยัคฆ์ขาม และอาจารย์จงศิริ ชัยทองงาม เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ อาจารย์ชลอ การทวี ข้าราชการบำนาญ ครูเชี่ยวชาญ และ อาจารย์อำนาจ ทองแสน ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กำหนดการอบรมระหว่า งวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CVC NET วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

First Previous