วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-skill, Re-skill) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

           ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-skill, Re-skill) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา หลักสูตรที่จัดอบรม ดังนี้ หลักสูตร ออกแบบเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ หลักสูตร สร้างงานเอกสารอย่างมืออาชีพ หลักสูตร ผลิตสื่อดิจิตอลด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro อย่างมืออาชีพ หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับธุรกิจบริการ (Grooming for Hospitality) หลักสูตร เครื่องหอมและสมุนไพรไทยเชิงธุรกิจ โครงการอบรมนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะของประชาชนวัยแรงงาน และผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 2. เพื่อพัฒนาและเติมเต็มองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิชาชีพใหม่ ๆ ให้กับประชาชนวัยแรงงานและผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ 3. เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการเข้าถึงการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ และสมรรถนะทางวิชาชีพให้กับประชาชนวัยแรงงาน ทั้งที่เป็นแรงงานในระบบนอกระบบ และผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากภายนอก ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ในการอบรมโครงการดังกล่าว ดังนี้ 1. นายสุพัฒน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2. นายชยุตม์ ลู วิทยากรด้านโปรแกรมกราฟิก 3. นายณัฐนรินทร์ คงสมบูรณ์ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 4. นางปาริฉัตร คำศรี ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

First Previous