วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ”ครูดีศรีอาชีวศึกษา”และเกียรติบัตรครูผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา มีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา มอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และมอบเกียรติบัตร นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี “CVC คนดีศรีอาชีวะ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

First Previous Next Last