วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียนระบบทวิภาคี โดยผ่านเครือข่ายกลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร (อ.กรก.อศ.) กลุ่มสถานศึกษาภาคกลาง และภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการเพิมปริมาณผู้เรียนระบบทวิภาคี โดยผ่านเครือข่ายกลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มสถานศึกษาภาคกลาง และภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นางสุภาวดี หุตะสิงห ประธานอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

First Previous Next Last