วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการใช้สารสนเทศ การจัดการเรียนรู้เพื่อการนิเทศออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ (สถานศึกษานำร่อง ๑ ใน ๑๒ แห่ง) นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการใช้สารสนเทศ การจัดการเรียนรู้เพื่อการนิเทศออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง cvc net วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

First Previous