วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การประชุมหารือเพื่อประเมินและเตรียมความพร้อมสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ขอเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site)

           ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน การประชุมหารือเพื่อประเมินและเตรียมความพร้อมสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ขอเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 1. นายนิวัตร์ ประเสริฐพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 2. นางบุษราคัม เนียมมี ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา 3. นางสาวดาวเรือง วิมลรัตน์อนันต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 4. นางพรพรรณ บุญเสริม (ผู้ปกครอง นักเรียนสาขาวิชาการตลาด) 5. นางจุรีวัลย์ ป้อมทองหอม (ผู้ปกครอง นักเรียนสาขาวิชาออกแบบ) 6. นายสุขเกษม จูเจริญ (ผู้ปกครอง นักเรียนสาขาวิชาบัญชี) 7. คุณอภิตา ทิวาโรจน์ (ผู้ปกครอง นักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์) 8. คุณพูนทรัพย์ บรรเรืองทอง (สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ)

First Previous