วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นักศึกษา ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

First Previous