วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีมอบรางวัลการประกวดการนำเสนอบทความทางวิชาการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน การวิจัย

           พิธีมอบรางวัลการประกวดการนำเสนอบทความทางวิชาการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย "โครงการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของครูผู้สอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ฉะเชิงเทรา" โดยนางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กรรมการตัดสิน ๓ ท่าน ๑. ดร.ณัฐพงษ์ โตมั่น ๒. ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ ๓. ดร.ประเสริฐ แก้วแจ่ม รางวัลที่มอบ คือ เกียรติบัตรพร้อมเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย ในวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

First Previous