วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจและการประกวดแผนธุรกิจ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจและ การประกวดแผนธุรกิจ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง และ ดร.ภาวินีย์ มาตแม้น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดเชิงเทรา เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

First Previous