วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการอบรมและสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ กลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการอบรมและสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ กลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

First Previous