วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ในวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

First Previous