วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาและ การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา และการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

First Previous