วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม และสร้างครูแกนนำ ผู้เรียนแกนนำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม และสร้างครูแกนนำ ผู้เรียนแกนนำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ซึ่งการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนตามแนวทางของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม จะเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่พัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีความงามจากการลงมือปฏิบัติจริง และส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น อันจะเป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ

First Previous