วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ โดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และระหว่างวันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยมีการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดจำนวน ๗ หลักสูตร ดังนี้ ๑. การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ๒. การพัฒนาด้านการสื่อสารภาษาจีนด้วยโปรแรมออนไลน์ ๓. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ๔. การผสมเครื่องดื่มและการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ ๕. การใช้โปรแกรมตารางงาน ๖. การใช้โปรแกรมประมาลผลคำ ๗. ผู้ประกอบอาหารไทยชั้น ๑ ทางระบบ E-Trining รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๓๐๐ คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ บริษัท ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล คณะครู อาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ที่มีความรู้ ความชำนาญให้ความอนุเคราะห์มอบความรู้ในครั้งนี้

Next Last