วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานมอบตัว ทำสัญญาและลงทะเบียนเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (โควต้า) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินงานมอบตัว ทำสัญญาและลงทะเบียนเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (โควต้า) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last