วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดงานประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อชี้แจงนโยบายดูแลผู้เรียน และวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครอง ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาทั้งด้านการเรียนและการป้องกันพฤติกรรมการเบี่ยงเบนเข้าสู่กลุ่มเสี่ยงของผู้เรียน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ลานพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last