วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ( Education to Employment) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หลักสูตรอาหารไทยบาทวิถี

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ( Education to Employment) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หลักสูตรอาหารไทยบาทวิถี ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจาก คุณไวภพ แซ่ปึง (เชฟปึง) เป็นวิทยากรในการอบรม โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะออกสู่ตลาดแรงงาน

Next Last